اثر تمرینات هوازی در افراد دیابتی بر استئوکلسین
ورزش

افزایش قند و چربی خون برای سلامت بسیار مضر است . چرا که منجر می شود تا عوارض دیر هنگام دیابت بروز کنند . رابطه بین استئوکلسین و پاراتورمون با پارامترهای گلیسمی ، لیپیدی و آدیپوسیتی به ویژه متعاقب تمرین در دیابتی ها به طور کامل مشخص نیست . در این آزمایش یا تحقیق این موارد مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه با روند ماجرا آشنا خواهیم شد .

دیابت

در موجودات زنده گلوکز منبع اصلی انرژی حساب می شود . زنده ماندن موجودات بدون گلوکز میسر نیست . بروز اختلال در تنظیم و استفاده از گلوکز باعث اختلالات سندرم متابولیک و افزایش مقاومت انسولینی و دیابت می گردد . در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است . این مطالعات ثابت می کنند که بافت استخوان بدن در متابولیسم انرژی نیز دخیل می باشد . اين عمل را از طريق يک حلقه بازخوردی تنظيم می کند . يک عملکرد جديد برای بافت استخوان که اهميت آن را به عنوان يک غده درون ريز بيان می دارد . نقش تنظیم کننده بافت استخوان در متابوليسم انرژی به طور عمده از طريق استئوکلسين انجام می گردد . هر چند هورمونهاي ديگري از جمله پاراتورمون که از غده پاراتيروئيد ترشح ميشود و نقش مهمي در تنظيم کلسيم خون دارد و به همراه استئوکلسين از بيومارکرهاي مهم متابوليسم استخوان محسوب می شوند .

استخوان

آزمایش اثر ورزش بر استئوکلسین و دیابت

برای بررسی اثر ورزش بر استئوکلسین یک مطالعه نیمه تجربی بالینی انجام گرفت . جامعه آماری حاضر در این بررسی بیماران دیابتی دو شهرستان عجب شیر بودند . 40 نفر از بانوان دیابتی برای این آزمایش انتخاب شدند . دیابت این بانوان از نوع دیابت نوع 2 بود . همچنین انتخاب بر اساس معیار های انجمن دیابت آمریکا انجام گرفت. افراد جامعه آماری بین 40 تا 60 سال داشتند . از زمان تشخیص دیابت آنها نیز کمتر از 10 سال گذشته بود . یکی از شرایط انتخاب این افراد عدم استعمال دخانیات بود . همچنین بیماری های قلبی و عوارض خاص دیابت را نداشتند .

شرح آزمایش

افراد در دو گروه 20 نفره تقسیم شدند . سپس یک برنامه تمرین ورزشی هوازی به هر دو گروه داده شد . قبل از شروع آزمایش از بیماران نمونه خونب وریدی گرفته شد . سپس به کمک کیت استئوکلسین و کیت انسولین مقدار انسولین و استئوکلسین آنها مورد بررسی قرار گرفت . سپس نمونه ها بوسيله دستگاه سانتريفوژ در دور پانزده تا سی هزار سانتريفوژ شدند . برای آناليزهای بعدی نیز در منفی 12 درجه سانتی گراد فريز گرديدند .

نتیجه گیری

يافته های اين مطالعه نشان داد که بين استئوکلسين سرم با درصد چربی ، اندازه دور کمر ، اندازه نسبت دور کمر به دور لگن در این 10 هفته ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد . همچنين تمرين سبب افزايش معنادار استئوکلسين سرم و کاهش معنا دار درصد چربی ، اندازه دور کمر و اندازه نسبت دور کمر به دور لگن شده است . نتایج این مطالعه با یافته های Kanazawa و همکارانش روی 173 مرد پا به سن گذاشته و 113 زن يائسه و ديابتی مشابه میباشد. آزمایش همکارانش روی 380 زن و مرد ديابتی با ميانگين سني 71 سال نیز نتیجی به همین شکل داشته است . این مطالعات نشان می دهد که بين چربی بدن با استئوکلسين ارتباط معکوس وجود دارد . هرچند بافت چربی در قسمتهای مختلف بدن عملکردهاي متفاوتی را روي مکانيسم های پاتوفيزيولوژيک بيماری ها اعمال می کند . 

افزايش بافت چربی احشائی يک عامل بسيار مهم در ايجاد التهاب سيستميک ، مقاومت انسولينی و آترواسکلروزيس در بيماران ديابتی می باشد . اندازه دور کمر و نسبت دور کمر به دور لگن به عنوان دو تا شاخص مهم برای برآورد چربي احشائي محسوب مي شوند و نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که با کاهش بافت چربی احشائی در اثر تمرين ميزان استئوکلسين سرم افزايش می يابد . مطالعات نشان داده که عوامل مشتق از بافت چربي نظير آديپونکتين و لپتين می توانند از طريق اثر بر روي استئوبلاست در تنظيم سوخت و ساز انرژي به وسيله استخوان اثر بگذارند . 

اثر ورزش بر استئوکلسین , اثر ورزش بر استئوکلسین افراد دیابتی , اثر ورزش هوازی بر استئوکلسین

اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X