کیت های آزمایشگاهی

کیت

تومورمارکرها

کیت تست CEA برند Monokit

تماس بگیرید

کیت تست PSA برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست CA 15-3 برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست CEA برند پیشتاز طب 96 تستی

595,000 تومان

کیت تست CA 19-9 برند Diametra

تماس بگیرید

کیت تست CA 19-9 برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست Free PSA برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست CA 15-3 برند Diametra

تماس بگیرید

کیت تست PSA برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست CA 125 برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست CEA پادتن علم 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست PSA برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست CA 19-9 برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست Free PSA برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست CA 125 برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست Free PSA برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست AFP الایزا 96 تستی برند پیشتاز طب

475,000 تومان 428,000 تومان

کیت NSE

تماس بگیرید

کیت تست AFP برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست CEA برند Monobind تعداد 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست CA 15-3 برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست بیماری های عفونی

کیت TOXO IgM برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت بورلیا

تماس بگیرید

کیت هپاتیت B

تماس بگیرید

کیت مایکو پلاسما پنومونه

تماس بگیرید

کیت EBV IgG برند ویرسل 96 تستی

تماس بگیرید

کیت Rubella IgM برند ویرسل 96 تستی

تماس بگیرید

کیت هرپس سیمپلکس

تماس بگیرید

کیت CMV_IgM برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت FOB برند Vitrotec کاستی 25 تستی

120,000 تومان

کیت CMV_IgG برند ویرسل 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست سریع کرونا خانگی PCR برند ABH با نمونه از بینی

از 95,000 تومان 59,000 تومان

کیت Rubella IgG برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت H.Pylori IgM الایزا برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت هپاتیت C

تماس بگیرید

کیت EBV IgM برند ویرسل 96 تستی

تماس بگیرید

کیت استرتپوکوک

تماس بگیرید

کیت ادنوویروس

تماس بگیرید

کیت H.Pylori IgG الایزا برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت هپاتیت A

تماس بگیرید

کیت H.Pylori IgA الایزا برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت CMV_IgG برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست سریع کرونا خانگی Anti Body با نمونه خونی

از 95,000 تومان

کیت CMV_IgM برند ویرسل 96 تستی

تماس بگیرید

کیت H.pylori Stool برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت H.Pylori Ag الایزا Golden

320,000 تومان

کیت کلامیدیا تراکوماتیس

تماس بگیرید

کیت TOXO IgG برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت روتاویروس

تماس بگیرید

کیت Rubella IgM برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت Rubella IgG برند ویرسل 96 تستی

تماس بگیرید

کیت VZV IgG-IgM

تماس بگیرید

کیت تست بیماری های خودایمنی

کیت ANA Screen برند Aesku بسته ی 96 تستی

تماس بگیرید

کیت hiv | کیت ایدز

تماس بگیرید

کیت ENA Screen

تماس بگیرید

کیت ANA 8S برند Aesku جعبه 96 تستی

تماس بگیرید

کیت tTG-G برند Aesku بسته ی 96 تستی

تماس بگیرید

کیت کالپروتکتین الایزا BIOHIT

تماس بگیرید

کیت Ds DNA-Check برند Aesku بسته ی 96 تستی

تماس بگیرید

کیت tTG-A برند Aesku بسته ی 96 تستی

تماس بگیرید

کیت IgG-IgM

تماس بگیرید

کیت ANA-Check برند Aesku بسته 96 تستی

تماس بگیرید

کیت Ds DNA-G برند Aesku بسته ی 96 تستی

تماس بگیرید

کیت کالپروتکتین

تماس بگیرید

کیت تست غدد درون ریز

کیت IGF-1 برند دیامترا 96 تستی

تماس بگیرید

کیت TSH پیشتاز طب 96 تست

400,000 تومان

کیت t3 الایزا دیامترا 192 تست

279,000 تومان

کیت t3 الایزا پیشتاز طب 96 تست

236,500 تومان

کیت free t4 پیشگامان سنجش 96 تست

تماس بگیرید

کیت t4 برند autobio تعداد 192 تست

تماس بگیرید

کیت t4 پیشگامان سنجش 192 تست

تماس بگیرید

کیت t4 پیشتاز طب 96 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 پیشتاز طب 48 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 پیشتاز طب 96 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 پیشگامان سنجش 48 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 مونوبایند 96 تست

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا دیامترا 96 تست

162,000 تومان

کیت t4 پیشتاز طب 192 تست

تماس بگیرید

کیت Anti-Tg برند مونوبایند 96 تستی

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا مونوکیت 192 تست

455,000 تومان

کیت free t4 برند autobio تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا پیشگامان سنجش 192 تست

399,000 تومان

کیت t4 برند ideal تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت Anti Tpo برند مونوبایند 96 تستی

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا مونوبایند 192 تست

505,700 تومان

کیت t4 پیشگامان سنجش 96 تست

تماس بگیرید

کیت t4 برند autobio تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 برند autobio تعداد 192 تست

تماس بگیرید

کیت t4 دیامترا 96 تست

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا پیشتاز طب 192 تست

429,000 تومان

کیت TSH پیشتاز طب 192 تست

715,000 تومان

کیت t3 الایزا پیشگامان سنجش 96 تست

219,000 تومان

کیت t4 مونوبایند 96 تست

تماس بگیرید

کیت تست متابولیسم کلسیم

کیت ویتامین D سانابیو 96 تست

550,000 تومان

کیت ویتامین D دیامترا 96 تست

665,000 تومان

کیت ویتامین D پیشتاز طب 96 تست

875,000 تومان

کیت ویتامین D برند IDS تعداد تست 96

730,000 تومان

کیت ویتامین D پیشگامان سنجش 192 تست

1,350,000 تومان 1,215,000 تومان

کیت ویتامین D مونوبایند 96 تست

805,000 تومان

کیت ویتامین D پیشگامان سنجش 96 تست

790,000 تومان 715,000 تومان

کیت استئوکلسین

تماس بگیرید

کیت ویتامین D مونوبایند 192 تست

1,390,000 تومان

کیت تست های اعتیادی

کیت 4 تستی اعتیاد itest

162,000 تومان

کیت ترامادول Vitrotec

تماس بگیرید

کیت 5 تستی اعتیاد vitrotec

از 19,000 تومان

کیت 5 تستی اعتیاد برند ریما

23,500 تومان

کیت تست مورفین برند Vitrotec

5,150 تومان

کیت 10 تستی اعتیاد Vitrotec

از 55,000 تومان

کیت 10 تستی اعتیاد روژان

820,000 تومان

کیت تست AMP ( آمفتامین ) برند VITROTEC تک تستی نواری

6,500 تومان

کیت 3 تستی اعتیاد روژان

280,000 تومان

کیت 3 تستی اعتیاد Vitrotec

18,900 تومان

کیت 5 تستی اعتیاد روژان

330,000 تومان

کیت تست BZO برند vitrotec بنزودیازپین تک تستی نواری

8,800 تومان

کیت تست THC برند Vitrotec

از 8,000 تومان

کیت تست MET برند VITROTEC مت آمفتامین تک تستی نواری

6,500 تومان

کیت تست های کم خونی

کیت ویتامین B12 برند مونوبایند 96 تست

928,000 تومان 918,000 تومان

کیت Ferritin برند پیشتاز طب 192 تستی

870,000 تومان 785,000 تومان

کیت ویتامین B12 پیشگامان سنجش 192 تست

تماس بگیرید

کیت ویتامین B12 پیشگامان سنجش 96 تست

1,039,000 تومان 956,000 تومان

کیت ویتامین B12 برند axsis shld تعداد تست 96

تماس بگیرید

کیت ویتامین B12 پیشگامان سنجش 48 تست

569,000 تومان 524,000 تومان

کیت Ferritin برند پادتن علم 96 تستی

470,000 تومان 440,000 تومان

کیت Ferritin برند مونوبایند 96 تستی

480,000 تومان

کیت ویتامین B12 برند BIOHIT تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت Ferritin برند پیشتاز طب 48 تستی

194,000 تومان

کیت Ferritin برند پیشتاز طب 96 تستی

470,000 تومان 415,000 تومان

کیت فولیک اسید مونوبایند 96 تست

893,000 تومان 880,000 تومان