0 روزها 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

ارسـال فوری

فروشنده شو

ارسال رایگـان

فـروش عمده

دسته بنـدی محصولات آزمایشگـاهی

لولـه هـا

کیت ها

مصرفی ها

نمونه گیری

ظـروف

تجهیزات

برندهای معتبر در کیت های آزمایشگاهی

تست هـای اعتیـادی

 نمونـه گیری

  مشـاهده همـه

  لـولـه هــا

  ظروف آزمـایشگـاهی

دسته بنـدی محصولات پـزشکی

قلب و عروق

اتـاق عمل

تجهیزات

سوندهـا

پـانسمان

معـاینه

  اتـاق عمل، تنفسی و بیهوشی

 سونـدهـا

  معـاینه و نمونـه برداری

  تزریقـات ، زخم و پـانسمـان

دستکش نیتریل مشکی
دستگاه فتوتراپی

دسته بنـدی محصولات داروخـانـه ای

ماسک

مادر و کودک

تـوانبخشی

پزشکی خانگی

الکل طبـی

دستکش

  الـکل و ضـد عفونی کننده

 دستکش هـای پزشکـی

  مـاسک تنفسی و جراحـی

  مصرفی های خانگی

  مشـاهده همـه

خواندنی هـــا